Informacja o strategii podatkowej za rok 2022

Zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy CIT, firma „DRE’’ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
informuje o realizowanej strategii podatkowej.
Strategią podatkową objęte jest zarządzanie strategiczne w firmie. Wprowadzono
zarządzeniami i instrukcjami role i odpowiedzialności. Zarząd przedstawił kierunki i cele
działania w obszarze podatkowym oraz odnosi się do kultury organizacyjnej firmy ,
propagowanych przez podmiot wartości etycznych, w szczególności przez zarząd i wyższe
kierownictwo jako osoby dające przykład z góry dla pozostałych pracowników spółki i
kształtujące w ten sposób postępowanie ogółu osób zaangażowanych w realizację i nadzór nad
funkcją podatkową przedsiębiorstwa. Spółka posiada odpowiednie zasoby do kontrolowania i
zarządzania funkcją podatkową, w tym zapewnienia wiarygodności raportowania tak na
zewnątrz jak i wewnątrz organizacji.
Spółka stosuje wysokie standardy etyczne oraz zachowuje zasady bezpieczeństwa
podatkowego. W celu minimalizacji ryzyk podatkowych, Spółka powstrzymuje się od czynności
mających na celu agresywną optymalizację podatkową. W szczególności Spółka nie stosuje
struktur podatkowych opisanych w publikowanych przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych ostrzeżeniach podatkowych.
W celu zapewnienia realizacji obowiązków podatkowych wprowadzono

 • procedurę obiegu dokumentów, kontroli dokumentów, dowodów księgowych,
 • procedurę dotycząca sposobu kontroli terminowości i prawidłowości składania
  deklaracji podatkowych, płatności podatkowych
 • procedura VAT – należyta staranność, weryfikacja kontrahentów – VIES, sprawdzanie
  kontrahentów na białej liście,
 • procedura WHT (podatek u źródła) -procedura należytej staranności, rozliczeń
  podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję
  podatkową,
 • procedura CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych),
 • procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • procedura realizacji obowiązków w zakresie schematów podatkowych (MDR),
 • inne procedury lub instrukcje podatkowe.

Realizowana przez Spółkę strategia podatkowa nastawiona była w szczególności na wspieranie
kluczowych decyzji biznesowych i zapewnienie zgodności z prawem zawieranych transakcji.
Spółka przy podejmowaniu decyzji biznesowych i realizowaniu obowiązków podatkowych nie
poszukuje o oderwanych od okoliczności gospodarczych oszczędności podatkowych . Spółka
podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej zapłaty
należności publicznoprawnych jako podatnik .
Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa
w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
2174 ze zm.), w Roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja o realizowanej
strategii podatkowej.
Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa
w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
864 ze zm.), w Roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja o realizowanej strategii
podatkowej.
Spółka występowała z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, o której mowa w art.
14b Ordynacji podatkowej w Roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja o
realizowanej strategii podatkowej .
Spółka realizuje rozliczenie dotacji unijnej „Prace badawczo- rozwojowe w zakresie
opracowania uszlachetnionego WPC na bazie odpadów poprodukcyjnych oraz innowacyjnych
produktów z jego wykorzystaniem, o lepszych parametrach”- projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020.

Contact

Contact us

DRE Sp. z o.o.
ul. Nefrytowa 4
82-300
Elbląg—Gronowo Górne

(55) 236-42-58
dre@dre.pl

Monday-Friday 8:00am-4:00pm
Saturday/Sunday closed