Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

D.R.E. Sp. z o.o. z siedzibą w Gronowie Górnym 82-300 Elbląg ul. Nefrytowa 4 jako administrator Państwa danych osobowych działający w zgodzie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przetwarza dane osobowe jedynie w celach zgodnych z prawem. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Można się z nami skontaktować pod adresem ochrona.danych@dre.pl lub telefonicznie pod numerem 55 236 42 58.

Dane osobowe naszych klientów jak i kontrahentów przetwarzamy ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy oraz przepisów prawa wymagających od nas przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest również należyte i jak najlepsze wykonanie zawartej umowy, jak i obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości) oraz usprawiedliwionym interesie administratora na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń.

Czas, przez jaki przetwarzamy dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez D.R.E. Sp. z o.o. Okres przetwarzania danych osobowych wynika również z realizacji umów zawartych z D.R.E. Sp. z o.o. a naszymi klientami czy kontrahentami.

W przypadku, gdy D.R.E. Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

W przypadku, gdy D.R.E. Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Odbiorcami danych osobowych, które D.R.E. Sp. z o.o. przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • podmioty świadczące usługi hostingowe,
 • podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz D.R.E. Sp. z o.o.,
 • pozostali podwykonawcy D.R.E. Sp. z o.o., świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu z którego korzysta D.R.E. Sp. z o.o., a także dostawcy towarów i usług, z pomocy których korzystamy,
 • firmy windykacyjne,
 • audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni,
 • doradcy podatkowi,
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej w ramach postepowań administracyjnych.

Każdej osobie fizycznej, której dane osobowe przetwarzamy przysługują następujące prawa:

 • dostępu do danych,
 • poprawiania swoich danych,
 • wycofania zgody bez wpływu na przetwarzanie danych przed jej wycofaniem,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • usunięcia danych osobowych,
 • przeniesienia danych.

Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na D.R.E. Sp. z o.o. jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizacje swoich praw.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klauzula informacyjna – Rekrutacja

Administratorem Państwa danych osobowych jest D.R.E. Sp. z o.o. ul. Nefrytowa 4, 82-300
Elbląg – Gronowo Górne. Można się z nami skontaktować pod adresem ochrona.danych@dre.pl lub telefonicznie pod numerem 55 236 42 58.

Podanie danych osobowych w aplikacji jest dobrowolne, lecz konieczne do celu jakim jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Konsekwencja niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz na podstawie zgody osoby.

Maja Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizacje swoich praw. Maja Państwo prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami danych osobowych, przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji mogą być upoważnieni pracownicy administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz administratora związane z procesem rekrutacji. Państwa dane kontaktowe mogą być wykorzystane w procesie rekrutacji.

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez dwa miesiące od dnia złożenia aplikacji. Po dwóch miesiącach dane osobowe zostaną przeznaczone do zniszczenia. Za zgoda kandydatów dane osobowe mogą być przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych do momentu ich zniszczenia. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu oraz nie będą przesyłane do państw trzecich.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – NAGRYWANIE ROZMÓW

D.R.E. Sp. z o.o. z siedzibą w Gronowie Górnym 82-300 Elbląg ul. Nefrytowa 4 jako administrator Państwa danych osobowych działający w zgodzie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przetwarza dane osobowe jedynie w celach zgodnych z prawem. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Można się z nami skontaktować pod adresem ochrona.danych@dre.pl lub telefonicznie pod numerem 55 236 42 58.

Dane osobowe przetwarzamy ponieważ jest to niezbędne dla celu obsługi zgłoszenia przekazanego nam drogą telefoniczną.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (obsługa zgłoszenia, obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń) oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą. Jeżeli w trakcie rozmowy zostaną nam przekazane dane osobowe np. o stanie zdrowia lub inne dane osobowe szczególnej kategorii to podstawą prawną ich przetwarzania będzie niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora jak i  ochrona interesu osoby, której dane dotyczą.

Czas, przez jaki zamierzamy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od rozpatrywanego zgłoszenia, a po upływie tego czasu możemy przechowywać je przez okres nie dłuższy, niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Każdej osobie fizycznej, której dane osobowe przetwarzamy przysługują następujące prawa: dostępu do danych, poprawiania swoich danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych.

Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na D.R.E. Sp. z o.o. jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

DRE Sp. z o.o.
ul. Nefrytowa 4
82-300
Elbląg—Gronowo Górne

(55) 236-42-58
dre@dre.pl

Poniedziałek—Piątek w godz. 8:00—16:00
Sobota/Niedziela nieczynne