Informacja o strategii podatkowej za rok 2021

Zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy CIT, firma „DRE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o realizowanej strategii podatkowej.

Strategią podatkową objęte jest zarządzanie strategiczne w firmie. Wprowadzono zarządzeniami i instrukcjami role i odpowiedzialności. Zarząd przedstawił kierunki i cele działania w obszarze podatkowym oraz odnosi się do kultury organizacyjnej firmy , propagowanych przez podmiot wartości etycznych, w szczególności przez zarząd i wyższe kierownictwo jako osoby dające przykład z góry dla pozostałych pracowników spółki i kształtujące w ten sposób postępowanie ogółu osób zaangażowanych w realizację i nadzór nad funkcją podatkową przedsiębiorstwa. Spółka posiada odpowiednie zasoby do kontrolowania i zarządzania funkcją podatkową, w tym zapewnienia wiarygodności raportowania tak na zewnątrz jak i wewnątrz organizacji.

Spółka stosuje wysokie standardy etyczne oraz zachowuje zasady bezpieczeństwa podatkowego. W celu minimalizacji ryzyk podatkowych, Spółka powstrzymuje się od czynności mających na celu agresywną optymalizację podatkową. W szczególności Spółka nie stosuje struktur podatkowych opisanych w publikowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych ostrzeżeniach podatkowych.

W celu zapewnienia realizacji obowiązków podatkowych wprowadzono

  • procedurę obiegu dokumentów, kontroli dokumentów, dowodów księgowych,
  • procedurę dotycząca sposobu kontroli terminowości i prawidłowości składania deklaracji podatkowych, płatności podatkowych
  • procedura VAT – należyta staranność, weryfikacja kontrahentów -VIES, sprawdzanie kontrahentów na białej liście,
  • procedura WHT (podatek u źródła) -procedura należytej staranności, rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,
  • procedura CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych),
  • procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • procedura realizacji obowiązków w zakresie schematów podatkowych (MDR),
  • inne procedury lub instrukcje

Realizowana przez Spółkę strategia podatkowa nastawiona była w szczególności na wspieranie kluczowych decyzji biznesowych i zapewnienie zgodności z prawem zawieranych transakcji. Spółka przy podejmowaniu decyzji biznesowych i realizowaniu obowiązków podatkowych nie

poszukuje o oderwanych od okoliczności gospodarczych oszczędności podatkowych . Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej zapłaty należności publicznoprawnych jako podatnik.

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), w Roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej.

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 864 ze zm.), w Roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej.

Spółka występowała z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej w Roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej .

Kontakt

Skontaktuj się z nami

DRE Sp. z o.o.
ul. Nefrytowa 4
82-300
Elbląg—Gronowo Górne

(55) 236-42-58
dre@dre.pl

Poniedziałek—Piątek w godz. 8:00—16:00
Sobota/Niedziela nieczynne